PAKETRESA De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Escape Travel AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Escape Travel AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
Gäller resor bokade fr om 1 augusti 2018
För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text*
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet.
De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.
*Escape Travels (ET) särskilda resevillkor återfinns i fet och kursiv text. För specialgrupper bifogas villkoren tillsammans med offertbekräftelsen.

1. AVTALET

1.1
Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.
1.2
Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.
1.3
Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.
1.4
Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar
före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
1.5
Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.
1.6
Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.
1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.
1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet.
Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.
1.11.1 Vid de tillfällen då en resa ställs in på grund av för få deltagare, ersätter ET inga kostnader för eventuella anslutningsbiljetter. Vi rekommenderar därför att man bokar ombokningsbara/återbetalningsbara anslutningsbiljetter.
1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING
2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
2.1.1 Det kan tillkomma eventuella avgifter på plats som inte är inkluderade i resans pris. Exempel på detta är vägtullar (vid bilhyra), turistskatter, ev visumavgifter och entréavgifter. På de resor som berörs ges mer information vid bokningstillfället.
2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2.1 Slutbetalning av resan skall vara ET tillhanda senast 45 dagar före avresa, såvida inte annat anges. Sker anmälan senare än 45
dagar före avresa skall vanligtvis hela resans pris betalas omgående.
2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.3.1. Anmälningsavgiften är 2 000 kr per person. Efter anmälan skickas en bekräftelse på avtalat arrangemang samt faktura på anmälningsavgift som skall betalas inom 7 dagar efter bokningstillfället.För enstaka resor kan anmälningsavgiften vara på annat belopp, samt att det kan förekomma delbetalning vilket anges vid bokningstillfället.
2.3.2 För vissa resor kan betalning för flygbiljetter begäras vid bokningstillfället beroende på flygbolagets och biljettypens betalningsregler. Observera att det kan förekomma speciella villkor för vissa av ET’s leverantörer. Dessa villkor informeras om vid bokningstillfället samt bifogas vid beställning av de resor där dessa förekommer.
2.4
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
2.5
Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.
2.6
Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.
2.7 Avbeställningsförsäkring ingår EJ i resans pris. Detta kan kompletteras vid bokningstillfället. I de fall resenären har tecknat avbeställningsförsäkring reglers ev. återbetalning direkt av försäkringsbolaget i enlighet med gällande försäkringsvillkor. Avbeställningsförsäkringen skall tecknas i samband med bokning av resa hos ET. Vi behöver födelsedatum (DDMMÅÅ) på samtliga resenärer.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
3.1.1 Varje ändring som resenären gör efter att anmälan blivit bindande och bekräftelse erhållits betraktas som en avbeställning och nybeställning. För detta debiteras en administrationskostnad om 500 kr.
3.1.2 Vid ändring för enskild resenär på ett i förväg bokat gruppflyg (gruppbokning) debiteras en kostnad i enlighet med flygbolagens villkor samt en expeditionsavgift på 500 kr. Förändringar i gruppbokningar sker endast under förutsättning att respektive flygbolag godkänner förändringen.
3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings-avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.
3.2.1 Avbeställningsregler Vid avbeställning skall en avbokningskostnad beräknad på hela resans pris betalas enligt nedan.
Avbeställning                             Kostnad
Mer än 90 dagar innan avresa      Anmälningsavgiften
90 – 61 dagar före avresa               50% av resans pris
60 – 46 dagar före avresa              60% av resans pris
45 – 0 dagar före avresa                 Hela resans pris
3.2.2 Om resenären inte hunnit att betala in hela resans pris men avbeställningsreglerna börjat att gälla, så är det resenärens skyldighet att betala in mellanskillnaden enligt gällande resevillkor.
3.2.3 Vid avbeställning och ändring av flygbiljetter gäller 100 % kostnad av biljettpriset. I de fall där flygbiljetter eller övriga arrangemang redan är bokade och helt eller delvis betalda utgår ingen återbetalning.
I dessa fall ges betalningsinformationen vid bokningstillfället samt anges på bokningsbekräftelsen. Erlagda depositioner återbetalas inte.
3.2.4. Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer oavsett om avbeställningsförsäkring tecknats eller ej. Avbeställning görs i första hand under kontorstid till ET på tel: 08-450 38 90 eller till bokning@escapetravel.se. Det är resenärens ansvar att se till att ET har mottagit avbeställningen och bekräftat den innan avresa. Avbeställning som når ET efter resans avgång accepteras ej.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
4.2.1 Byte av resenär medför direkta kostnader där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo.
4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir
resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14
dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel av allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott, allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt ha resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.1.1 Vänligen notera att det fastlagda dagsprogrammet kan komma att ändras beroende på lokala omständigheter eller ändrat vattenstånd i en flod. Flodens vattennivå kan ändras på bara några timmar, varför ändring av program kan ske med kort varsel, nära inpå avresan eller under resans gång. Vi reserverar oss därför inför den typ av programändringar som Escape Travel inte råder över.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast;
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION
8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade
tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.1.1 På samtliga destinationer utanför Norden krävs pass. Passet skall som regel vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Observera att namn i pass och på färdhandlingar måste vara identiska.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS
Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

12. ÖVRIGT
12.1 ET ansvarar inte för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Escape Travel:s
egen. Det gäller även sidor länkade från ET’s hemsida.
12.1.1. Vi reserverar oss för ev. tryckfel i faktablad och skrivfel på vår hemsida www.escapetravel.se
12.1.2. Vi rekommenderar resenären att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden. Det åligger resenären att säkerställa reseförsäkringens giltighet för de aktiviteter resenären ämnar utöva på resan som kan kräva extra försäkringsskydd (dykning, klättring, höghöjdsvandring etc.). Resenären har möjlighet att teckna reseförsäkring i samband med bokning och behöver i förekommande fall uppge födelsedatum.
12.1.3 Flertalet av ET’s resor inkluderar en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En
del av dem ställer också vissa krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en
resa av sådan svårighetsgrad att han är övertygad om att han kan delta i resans alla moment. Deltagaren medverkar under eget ansvar.

Resevillkor för paketresor bokade t om 31 juli 2018

Escape Travel Sweden AB
Norra Gubberogatan 30, våning 1
416 63 Göteborg
Tel. 031 – 762 85 10

E-post: bokning@escapetravel.se
Webbplats: www.escapetravel.se

Organisationsnummer: 556739-8382

Mer om oss

Escape Travel är medlem i Svenska RresebyråföreningenEscape Travel har ställt resegaranti inspired-by-iceland-100

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet
Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.
Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.
Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti
Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

UC SILVER
Indikerar att ESCAPE TRAVEL SWEDEN AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

Inspired by Iceland
Vi är certifierade specialister på Island av Inspired by Iceland – isländska turistrådet.