Allmänna & särskilda

Resevillkor

Öppet köp & ombokningsmöjlighet

 • Öppet köp gäller i 7 dagar eller tills anmälningsavgiften är inbetald. Öppet köp gäller om du bokar tidigare än 45 dagar före avresa. Observera att avbokning måste ske skriftligen och att det inte räcker med att ej betala anmälningsavgiften.
 • Du kan ändra avresedatum eller resmål utan att betala full avbokningsavgift. Se punkt 4 i våra särskilda resevillkor för mer information.

Vi är medlem i SRF

Ett företag som är medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfaren samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler och företaget kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat.

För Escape Travel gäller SRF’s Allmänna resevillkor för paketresor samt kompletterande Särskilda villkor, bägge återgivna i sin helhet nedan.

Vi ställer resegaranti

Vi värnar om våra resenärer och ställer resegaranti till Kammarkollegiet. Det betyder att dina pengar alltid är trygga även om researrangören skulle hamna på obestånd.

Vi följer UD's rekommendationer

Om svenska UD skulle avråda från resor till ett visst resmål har du som resenär rätt till avbokning mot full återbetalning. För att du ska ha rätt till avbokning krävs att man med säkerhet kan konstatera att resmålet påverkas vid den tidpunkt som resan genomförs. Eftersom en avrådan tas bort så snart läget bedöms vara mindre osäkert kan du inte avboka en resa som ligger för långt fram i tiden. Vi följer SRF:s rekommendation att tillåta kostnadsfri avbokning på grund av UD's avrådan inom 14 dagar före avresan. Om avresan ligger längre fram i tiden gäller vanliga avbokningsvillkor och betalningsvillkor. Väljer du att avvakta med betalningen förfaller avtalet och därmed rätt till återbetalning vid inställning.

Schema för paketresor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företaget Escape Travel AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företaget Escape Travel Sweden AB enligt lag ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Särskilda resevillkor

Nedan följer de Särskilda resevillkoren för Escape Travel Sweden AB (nedan kallat ET). Dessa villkor gäller för alla våra resor såvida det inte finns särskilda resevillkor för den aktuella resan. På resor med Särskilda villkor kommer detta att anges i presentationen av resan i eller i ett separat avtal. Om de Särskilda resevillkoren avviker från Allmänna villkor för paketresor har ETs resevillkor företräde då de Allmänna villkoren är en branschnorm som kan frångås i vissa fall.

1. Anmälan

Anmälan kan göras elektroniskt via vår webbplats, via e-post eller per telefon. Ångerrätten som annars gäller vid distansförsäljning gäller inte vid köp av resetjänster. Avtalet mellan parterna anses ha ingåtts när bokningen bekräftas och innebär att resevillkoren godkänns. Bokningsbekräftelsen måste kontrolleras noga så fort den mottas. Vänligen kontrollera att namnen på alla resenärer stämmer överens med passet. Eventuella fel ska åtgärdas innan depositionsavgiften betalas. Ändringar som görs efter detta kan medföra en extra avgift.

2. Deposition och slutbetalning

Efter bokning av resan skickas en resebekräftelse/faktura till resenären. Depositionen (även kallad anmälningsavgift) ska betalas inom 7 dagar. Utebliven betalning av deposition leder inte till att avtalet ogiltigförklaras. Depositionsbelopp:

 • 3000 kr för resor inom Europa
 • 6000 kr för resor utanför Europa
 • Flygstolens pris om detta överstiger ordinarie depositionsbelopp, för individuellt bokade flygbiljetter (se punkt 3)

Depositionen räknas som delbetalning av priset för resan. Det slutliga beloppet förfaller till betalning 45 dagar före avresan, eller 65 dagar för resor med boende på båt eller tåg. Om det är mindre än 45/65 dagar till avresa när resan bokas, skickas en faktura på hela beloppet med kort betalningsfrist. Vid utebliven betalning 2 dagar efter att fakturan har förfallit, står det ET fritt att annullera bokningen. Resedokumenten skickas via e-post cirka en vecka före avresan.

Villkoren i den här punkten avviker från det normala enligt beskrivningen under Allmänna villkor för paketresor. Detta som en följd av garantier och skyldigheter gentemot underleverantörer.

3. Ändrat/avvikande flyg

Vid tilläggsbokning av flygbiljetter, dvs bokning av flygresor utanför våra grupp- och anslutningsbiljetter, ska dessa betalas inom 7 dagar. Beloppet återbetalas inte. Vid bokning av flygbiljetter utanför våra gruppbiljetter och/eller vid köp av en resa utan transport till/från startpunkten är det resenärens ansvar att inställa sig på avtalad plats och tid för vidare transport/program med gruppen. Eventuella förseningar eller om resenären inte inställer sig ger inte rätt till prisavdrag eller ersättning för missat arrangemang, vare sig för hela eller delar av programmet.

ET ansvarar inte för förlust till följd av att resenärens egna bokningar för transport eller andra resetjänster inte kan användas på grund av uppkomna förändringar i de programrelaterade tidpunkterna för gruppens rese- eller flygtider när ändringar beror på förhållanden som arrangören inte kan lastas för. ET vill göra dig uppmärksam på att de flesta flygbolag avbokar hemresan om utresan inte används.

4. Avbokningavgift

Avbokning ska ske skriftligen. Utebliven inbetalning av deposition gäller inte som avbokning. Vid avbokning eller om resenären inte inställer sig gäller följande avgifter:

Kostnad för resenären vid avbokning av resan:

 • Mer än 45 dagar innan avresa: anmälningsavgiften
 • 45-15 dagar innan avresa: 50% av resans pris
 • 14-0 dagar innan avresa: 100% av resans pris

För resor med boende på båt eller tåg:

 • Mer än 65 dagar innan avresa: anmälningsavgiften
 • 65 – 46 dagar innan avresa: 50% av resans pris
 • 45 – 0 dagar innan avresa: 100% av resans pris

Kostnad för resenären vid ombokning av resan till annat resmål eller avresedatum:

 • Mer än 45 dagar innan avresa: halva anmälningsavgiften
 • 45-15 dagar innan avresa: 25% av resans pris
 • 14-8 dagar innan avresa: 50% av resans pris
 • 7-0 dagar innan avresa: 100% av resans pris

För resor med boende på båt eller tåg:

 • Mer än 65 dagar innan avresa: halva anmälningsavgiften
 • 65 – 46 dagar innan avresa: 25% av resans pris
 • 45 – 31 dagar innan avresa: 50% av resans pris
 • 30-0 dagar innan avresa: 100% av resans pris

Tillgodohavandet återbetalas ej utan förs över till den nya resan. En kompletterande inbetalning kan krävas för att nå full anmälningsavgift på den nya resan. Betalningsdatum och avbeställningsregler gäller i förhållande till den nya resan.

Kostnad för resenären vid ändring av resan som reducerar totalpriset: halva reduceringen upp till maximalt anmälningsavgiften. Efter datum för slutbetalning reduceras priset ej.

Vissa resor kan ha andra avbeställnings- eller ombokningsvillkor. Dessa anges då i resans information.

Villkoren i den här punkten avviker från det normala enligt beskrivningen under Allmänna villkor för paketresor. Detta som en följd av garantier och skyldigheter gentemot underleverantörer.

5. Avbokning/inställd resa vid extraordinära omständigheter

Resebranschen och ET följer utrikesdepartementets reseråd. Resenären har som en huvudregel rätt att avboka sin resa om det på resmålet eller i omedelbar närhet till detta de senaste 14 dagarna eller kortare innan resan ska börja, konstateras krigshandlingar, naturkatastrofer, farliga infektionssjukdomar eller andra händelser som kan likställas med detta, och det finns skälig anledning att anta att dessa förhållanden kommer att fortsätta på avresedagen. Vid avbokning pga ovannämnda orsaker återbetalas tillgodobeloppet. Resan kan dock inte avbokas av ovannämnda orsaker om händelsen som ligger till grund för avbokningen var eller borde ha varit känd när bokningen gjordes.

En resa kan ställas in/ändras utan att ET är ersättningsskyldigt utöver återbetalning av inbetalt belopp om:

 1. Tillräckligt många deltagare har inte anmält sig till resan, se punkt 8. ET ska meddela resenären om att resan ställs in senast 20 dagar före avresa.
 2. Det uppkommer oundvikliga och extraordinära omständigheter som ligger utom ETs kontroll. Exempel på detta är: Fara för krig, naturkatastrofer, farliga smittsamma sjukdomar, arbetskonflikter eller liknande.
 3. Förhållanden på destinationen/längs resvägen som gör det riskabelt eller orimligt att slutföra resan och som ET rimligen inte kunde förutse. För punkt 2 och 3 betonas vid bedömningen bland annat Utrikesdepartementets reseråd och uttalanden av lokala myndigheter.

Om ET ställer in en resa eller om fristen för betalning av det slutliga beloppet har förfallit, är en utebliven slutlig betalning vid inställningstidpunkten att betrakta som en avbokning från kundens sida och avgifter som vid en vanlig avbokning tillämpas.

6. Rese- och avbeställningsförsäkring

ET rekommenderar alla resenärer att ha en giltig reseförsäkring som även bör täcka eventuell hemtransport, samt europeiskt sjukförsäkringskort vid resor i Europa. ET rekommenderar att du tecknar en avbeställningsförsäkring om detta inte ingår i reseförsäkringen. Resenären ansvarar själv för att teckna de nödvändiga försäkringarna. ET har inget ansvar för situationer och förhållanden som resenären kunde ha försäkrat sig mot och som inte beror på arrangören eller någon som denne ansvarar för.

7. Pass och visum

Även om det inte finns något passtvång inom Schengen kräver många flygbolag och hotell ändå giltig legitimation. Observera att många länder, rederier och flygbolag kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemresedatumet. Detta kan också gälla för resor i Europa. Visumkrav till aktuella resmål anges i programmet för resan på vår webbplats. Informationen är vägledande och fritar inte resenären från att själv kontrollera aktuella regler med resmålets ambassad. ET utgår från visumreglerna för svenska medborgare. Om resenären inte reser med svenskt pass, måste resenären själv kontrollera vilka visumregler som gäller för den egna nationaliteten på det aktuella resmålet. Det är resenärens ansvar att se till att denne har ett giltigt pass och eventuellt visum vid avresan för sig själv och den/de som resenären bokar åt.

8. Ansvarsfriskrivning

Om inget annat anges i programmet, baseras en gruppresa på minst 10 betalande deltagare. Om färre deltagare än så har anmält sig, kan ET ställa in resan, höja priset eller erbjuda resan utan svensk reseledare. Resenären ska informeras om detta senast 20 dagar före avresan.

ET reserverar sig för prisändringar som beror på förhållanden som ligger utanför ETs kontroll. Sådana förhållanden är valutaändringar, förändrade transportpriser och höjda offentliga skatter och avgifter. ET förbehåller sig rätten att fakturera ett pristillägg till följd av eventuella ändringar. Detta förhållande gäller i båda riktningarna, och resenären har rätt till prisavdrag om kostnaderna minskas. Ett eventuellt pristillägg meddelas senast 20 dagar före avresa. Om tillägget uppgår till mer än 8 procent av resans pris, har resenären möjlighet att säga upp avtalet.

Resenär som har bokat ett dubbelrum eller del i tvåbäddsrum måste betala enkelrumstillägg om den andra parten faller från eller om inte en annan person av samma kön anmäler sig för att dela rummet. Om detta är aktuellt, kontaktas resenären och en tilläggsfaktura skickas innan resan startar. Detta är inte ett giltigt skäl att hoppa av resan.

Information om flygtider och flygbolag är preliminära tills dess att flygbiljetten har utfärdats. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i programmet eller på webbplatsen. Betydande ändringar som sker efter bokningen ska meddelas resenären skriftligen.

Innehållet i våra resor kan komma att påverkas av förhållanden som ligger utanför vår kontroll, såsom väder, framkomlighet, seglingsförhållanden, arbetskonflikter och liknande. Om sådana förhållanden utgör hinder för genomförandet av programmet, kommer ET att göra nödvändiga justeringar i exempelvis resplanen och innehållet, byte av transportmedel och boende. ET kommer att försöka byta ut de delar av resans innehåll som påverkas av ändringen mot likvärdiga alternativ. ET anser inte att resan har brister om inte sådana justeringar berör mer än 25 procent av det planerade reseinnehållet. Avvikelser från det avtalade och som beror på oförutsedda hinder utom arrangörens kontroll betraktas normalt inte som en brist så länge inte avvikelsen får anses vara väsentlig.

9. Resenärens skyldigheter

Resenären måste kunna hantera sitt eget bagage och kunna resa utan assistans. Särskilda behov på flygresan och under resans gång måste anges i samband med registrering. Observera att reseledaren inte kan ge särskild hjälp till någon av deltagarna under resan.

Det är deltagarens ansvar att vara i tillräckligt bra form såväl fysiskt som mentalt, och ha en tillräckligt bra hälsa för att kunna delta i resan. Det är deltagarens ansvar att kontrollera med sin läkare om man är osäker på om man kan delta. Om deltagaren ej kan delta i resan på grund av ohälsa gäller samma avgifter som vid en vanlig avbokning. ET är ej ersättningsskyldigt för resenärens kostnader utan hänvisar till dennes egna reseförsäkring.

Resenären är skyldig att följa de regler som fastställts av de offentliga myndigheterna och ETs representanter, och får inte uppträda på ett sätt som medför olägenheter för medresenärerna eller andra. Om resenären grovt åsidosätter sina skyldigheter, kan hen nekas att delta, alternativt uteslutas från resten av resan utan att kunna kräva ersättning eller prisavdrag från arrangören. Vid uteslutning efter att resan har påbörjats, kan resenären åläggas att själv stå för omkostnaderna i samband med ändrad hemresa.

Resenären kan göras ersättningsansvarig om hen avsiktligt eller av oaktsamhet åsamkar arrangören förlust genom att inte följa de bestämmelser som nämns ovan.

10. Resenärens reklamationsplikt vid brister

Resenären är skyldig att utan onödigt dröjsmål meddela om hen upptäcker en brist under resan. Om bristen upptäcks efter att resan har påbörjats, måste resenären reklamera på plats till ETs reseledare eller till ETs kontor i Sverige så att dessa ges en möjlighet att åtgärda bristen. Om ett problem inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt på plats, kan ett skriftligt klagomål lämnas in till ET senast två veckor efter hemkomsten. Om klagomålet inte löses på ett tillfredsställande sätt för resenären eller ET, kan ärendet hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

11. Allmänna villkor

Det hänvisas till svenska Paketreselagen från 1 augusti 2018 samt Svenska Resebyråföreningens Allmänna villkor för paketresor, med tillägget att information i kataloger eller broschyrer eller annat informationsmaterial som arrangören har utarbetat eller hänvisar till, räknas som en del av avtalet.

12. Medlem av Kammarkollegiet – din trygghet

ET är medlem i svenska Kammarkollegiet och har utställt den vid varje given tidpunkt nödvändiga garantin.


Särskilda resevillkor uppdaterade den 22 februari 2024.

Allmänna resevillkor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna ovan.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. Avtalet

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. Pris och betalning

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings- avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. Ändringar före avresan

5.1 Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. Arrangörens ansvar för paketresans genomförande

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. Om prisavdrag och skadestånd

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

 • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
 • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
 • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

  7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. Reklamation

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. Resenärens ansvar under resan

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. Arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Allmänna resevillkor uppdaterade den 20 maj 2021